Siedleckie Towarzystwo Naukowe zostało powołane do życia 23 września 1993 roku przez Komitet Założycielski, następnie, 6 listopada tegoż roku, zarejestrowane przez Sąd Wojewódzki w Siedlcach, a obecnie w Krajowym Rejestrze Sądowym.

         Działalność Towarzystwa skupia się na realizacji zadań statutowych, służących rozwojowi badań naukowych i publikowaniu prac związanych z regionem.

         W gronie najcenniejszych wydawnictw sygnowanych przez STN znajduje się m.in. czasopismo „Szkice Podlaskie” oraz zainicjowany przez śp. prof. Arkadiusza Kołodziejczyka Słownik biograficzny Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza (t. I – 2009, t. II – 2018 (IHiSM), t. III – finalizowany przez STN). Kryteria przyjęte dla potrzeb Słownika są podobne jak w Polskim Słowniku Biograficznym, tzn. uwzględnia się jedynie biogramy osób już nieżyjących, związanych z regionem miejscem urodzenia i działalnością wywierającą znaczący wpływ na życie kulturalne, społeczne, polityczne i gospodarcze miejscowego środowiska.

         STN wspiera również badania archeologiczne na Podlasiu. Część wyników prowadzonych badań opublikowano w książce Najstarsze dzieje Podlasia w świetle źródeł archeologicznych (2001) pod redakcją naukową Bożeny Bryńczak i Przemysława Urbańczyka.

          W ramach Siedleckich Spotkań Historycznych do roku 2005 zorganizowano 35 prelekcji z nietuzinkowymi badaczami. W roku 2015 SSH zostały reaktywowane.

          Do najważniejszych osiągnięć STN (we współpracy ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym „Brama” i Muzeum Regionalnym w Siedlcach) należy przyznawana od 2000 roku Nagroda Złotego Jacka.