Cykl Siedleckich Spotkań Historycznych ściśle wiąże się z działalnością Siedleckiego Towarzystwa Naukowego, od jego powstania w roku 1993. Zasadniczym celem Spotkań było upowszechnianie nowych wyników badań, prezentacja osiągnięć historiografii oraz propagowanie wiedzy o regionie. Cieszyły się one zmiennym powodzeniem – uczestniczyło w nich od kilkunastu do trzystu osób. Szczególne zainteresowanie publiczności wzbudziły zwłaszcza spotkania z Henrykiem Samsonowiczem, Markiem Nadolskim, Józefem Oleksym, a także byłym jeńcem obozu w Ostaszkowie - Janem Gdowskim. Wielu pasjonatów historii Siedlec skupiły prelekcje współautorów monografii miasta w roku jubileuszu 450-lecia nadania praw miejskich.

     W latach 1993-2005 odbyło się ogółem 36 Spotkań, które prowadzili kolejno: Leonard Pełka, Maria Starnawska, Jarosław Cabaj i Grażyna Korneć.

     Współorganizatorzy SSH: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UPH w Siedlcach, Archiwum Państwowe w Siedlcach, Muzeum Regionalne w Siedlcach.


Tematyka Siedleckich Spotkań Historycznych


1993

Wanda Dressler-Holohan - Europejskie regiony pograniczne
Marek Nadolski - Opozycja polityczna w Polsce 1944-1978

1994

Arkadiusz Kołodziejczyk - Parlamentaryzm polski II Rzeczypospolitej
Henryk Samsonowicz - Początki Polski w świetle najnowszych badań
Aleksander Goliczenko - Polacy i Kościół rzymskokatolicki na Ukrainie 1918-1993

1995

O. Jerzy Maria Cygan - Walerian Magni a "COLLOQVIUM CHARITATIVUM" 1645 r. w Toruniu
Krzysztof Gębura - Polacy na Wschodzie
Wiktoryn Grąbczewski - Wizje diabła w podlaskiej kulturze ludowej
Igor Strojecki - Leon Barszczewski - zapomniany badacz Azji Środkowej
Tadeusz Krawczak - Wkład Podlasia w walke o niepodległość Polski w latach 1914-1919
Henryk Mierzwiński - Historia nowożytnych igrzysk olimpijskich do 1939 r.
Władysław Ważniewski - Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich - uwarunkowania historyczne (w 30. rocznicę)

1996

Swietłana Musijenko - Nałkowska i Grodno

1997

Henryk Mierzwiński - Pradzieje ziemi siedleckiej
Marek Plewczyński - Siedlce w Rzeczypospolitej Obojga Narodów XV-XVIII w.
Janusz Wojtasik - Siedlce w okresie zaborów 1795-1914
Edward Kopówka - Siedleccy Żydzi - zapomniany swiat
Edward Jarmoch - Religie, świątynie, wyznawcy
Cezary Ostas - Zabytki Siedlec
Janusz Cisek - Instytut Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku - zbiory, przyszłość, historia

1998


Arkadiusz Kołodziejczyk - Prasa podlaska w XIX i XX wieku

1999

Piotr Matusak - Edukacja i kultura Polski Podziemnej 1939-1945
Maria Starnawska - Między Jerozolimą a Łukowem. Czym zajmowały się zakony krzyżowe w Polsce średniowiecznej
Grażyna Szymańska - Życie i twórczość Fryderyka Chopina

2003

Wanda Więch-Tchórzewska - Źródła do dziejów miast wschodniego Mazowsza i południowego Podlasia w zasobach archiwów państwowych
Piotr Matusak, Edward Pawłowski, Tadeusz Rawski - Druga wojna światowa 1939-1945
Józef Oleksy - Aktualna sytuacja międzynarodowa w Europie
Arkadiusz Kołodziejczyk - Kościół a wielkie problemy społeczne II Rzeczypospolitej
Dariusz Grzegorczuk - Dwa wieki prasy siedleckiej
Urszula Głowacka-Maksymiuk - Siedlce w czasach księżnej Aleksandry Ogińskiej
Sławomir Kordaczuk - Moje spotkania z kombatantami - z warsztatu regionalisty

2005

Jan Gdowski - Powrócić daj
Anna Charczuk - Siedlce w strukturach ZWZ-AK
Grzegorz Welik - Siedlecka żandarmeria wobec inicjatyw społeczno-politycznych ziemiaństwa podlaskiego2015

Dorota Wereda
– Cerkiew unicka w krajobrazie kulturowym Podlasia (29.01)
Arkadiusz Zawadzki – Polska B? Sytuacja gospodarcza południowego Podlasia w okresie międzywojennym (20.03)
Andrzej Niwiński – "Faraon" - opus magnum Bolesława Prusa (27.05)
Mirosław Nagielski – Kandydatura królewicza Władysława na tron moskiewski (1610-1619) (16.11)
Andrzej Niwiński – Choinka i obelisk. Nieuświadomione echa starożytnych kultur w świątecznej szacie Bożego Narodzenia
                                         (17.12)


Tadeusz Boruta