Pierwszy zeszyt „Szkiców Podlaskich"1 ukazał się w 1983 r. nakładem Stacji Naukowej Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych w Siedlcach i Towarzystwa Miłośników Podlasia, i był w pewnym sensie kontynuacją wydawanego w latach 70. XX w. pisma popularno-naukowego „Siedlce" (w sumie ukazały się 3 zeszyty: 1 w 1973 r. i dwa kolejne w 1975 r.; początkowo redaktorem pisma był Lucjan Grzechowiak, a od zeszytu 3 Waldemar Anusiewicz)2. Kolejne dwa zeszyty „Szkiców Podlaskich", sygnowane przez tych samych wydawców, opublikowano w 1986 i 1988 r. (w zeszycie 3 do wyżej wymienionych wydawców dołączyło Muzeum Okręgowe w Siedlcach). Redaktorem naukowym był prof. Henryk Słabek, przewodniczącym komitetu redakcyjnego dr Tadeusz Kamiński, a sekretarzem redakcji mgr Andrzej Węcowski.
W 1994 r. Siedleckie Towarzystwo Naukowe (założone w 1993 r.) podjęło decyzję o reaktywowaniu pisma i wydawaniu go wspólnie z Instytutem Historii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. Pomysłodawcą wznowienia pisma był mgr Andrzej Węcowski przy zdecydowanym poparciu ówczesnego prezesa STN, prof. dr. hab. Edwarda Pawłowskiego. Redaktorem naukowym pisma został prof. E. Pawłowski, przewodniczącym komitetu redakcyjnego dr hab. Henryk Mierzwiński, a sekretarzem redakcji ponownie Andrzej Węcowski. We wstępie do zeszytu 4 redakcja pisała: „zeszyt jest swego rodzaju kontynuacją dawnego rocznika »Siedlce«, a następnie »Szkiców Podlaskich«, do tych ostatnich nawiązuje tytułem, szatą graficzną oraz numeracją"3. Siedleckie Towarzystwo Naukowe uzyskało dotacje na wydawanie „Szkiców Podlaskich" z Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach. Zeszyty 4 (1994), 5 (1996) i 6 (1998) wydano w Oficynie Wydawniczej „Ajaks" w Pruszkowie.
Od zeszytu 7 (1999) do zeszytu 14 (2006) „Szkice Podlaskie" drukowane były w Pracowni Wydawniczej Instytutu Historii Akademii Podlaskiej. Redaktorem naukowym został prof. dr hab. Piotr Matusak, a sekretarzem redakcji mgr Rafał Dmowski. Przewodniczącym komitetu redakcyjnego do zeszytu 9 (2001) był dr hab. H. Mierzwiński. Od roku 2000 pismo posiada numer ISSN 0208–8924 nadany przez Bibliotekę Narodową, gdzie jako wydawcy określeni są: Siedleckie Towarzystwo Naukowe i Instytut Historii Akademii Podlaskiej (od 2011 r. Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach). Zeszyt 17–18 (2009–2010) ukazał się w roku 2011, redaktorem naczelnym serii był prof. dr hab. Piotr Matusak, a redaktorem zeszytu dr Rafał Dmowski. Kolejny, podwójny (19-20) zeszyt „Szkiców Podlaskich" ukazał się w roku 2012. Przewodniczącym komitetu redakcyjnego tegoż numeru jest prof. dr hab. Adam Dobroński, wiceprzewodniczącym dr hab. Jarosław Cabaj, a sekretarzem dr Tadeusz Boruta. Redakcję tworzą: prof. dr hab. Piotr Matusak – redaktor naczelny, dr Rafał Dmowski – zastępca redaktora naczelnego, mgr Dariusz Grzegorczuk – sekretarz redakcji, mgr Tomasz Chodowiec – redaktor językowy i dr Maryla Fałdowska – redaktor statystyczny.

Dariusz Grzegorczuk

1 Szerzej o „Szkicach Podlaskich" pisali: R. Dmowski, „Szkice Podlaskie" jako źródło wiedzy historycznej, [w:] Wydawnictwa ciągłe poświęcone historii regionalnej. 30–lecie Archiwum Państwowego w Siedlcach, Siedlce 2006, s. 45–50; G. Korneć, Siedleckie Towarzystwo Naukowe 1993–2008, red. T. Boruta, D. Grzegorczuk, A. Ziontek, Siedlce 2008, s. 42–45; D. Grzegorczuk, Prasa siedlecka w latach 1944–1998, [w:] Prasa podlaska w XIX-XX wieku. Szkice i materiały, pod red. D. Grzegorczuka i A. Kołodziejczyka, t. 2, Siedlce 2004, s. 55–56; A. Kołodziejczyk, Pięć wieków Siedlec w historiografii. Stan i potrzeby badawcze, konsultacja nauk.: M. Bednarzak-Libera, D. Grzegorczuk, S. Kordaczuk, P. Matusak, G. Welik, J. Zielińska, Siedlce 2010, s. 64.
2 „Szkice Podlaskie" [z. 1], 1983, s. 3. „Siedlce" również wydawane były przez Stację Naukową Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych w Siedlcach i Towarzystwo Miłośników Podlasia.
3 Od redakcji, „Szkice Podlaskie" [z. 4], 1994, s. 5.