„Szkice Podlaskie" [zeszyt 1], 1983

STUDIA I ROZPRAWY

Antoni Winter, Siedlce jako ośrodek administracyjny w XIX wieku

Jan Patoleta, Stosunki społeczno-gospodarcze powiatu siedleckiego w latach 1845–1864

Urszula Głowacka-Maksymiuk, Walka o język polski w szkole i administracji w latach rewolucji 1905–1907 na terenie guberni siedleckiej

Franciszek Pawluk, Muzyka ludowa w powiecie siedleckim w okresie dwudziestolecia międzywojennego

Zbigniew Gnat-Wieteska, Kronika działań Oddziału Partyzanckiego „Chochlik" „Flądra" Obwodu „Gołąb" Armii Krajowej

Jerzy Strychalski, Bitwa o Siedlce w 1944 roku

Jan Jędrychowski, Towarzystwo Miłośników Podlasia w Siedlcach (z kart działalności w latach 1956–1975)

RECENZJE I OMÓWIENIA

Stanisław Góra, Partyzantka na Podlasiu 1863–1864, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1976, ss. 307. Janusz Wrona

Mieczysław Iwanicki, Szkolnictwo siedleckie w latach 1774–1977, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, Siedlce 1978, ss. 376. Tadeusz Kamiński

Jan Jachymek, Oblicze społeczno-polityczne wsi lubelskiej w latach 1930–1939, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1975, ss. 357. Jan Sałkowski

Stanisława Lewandowska, Ruch oporu na Podlasiu 1939–1944, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1976, ss. 497. Zygmunt Mańkowski

Zygmunt Mańkowski, Między Wisła a Bugiem 1939–1944. Studium o polityce okupanta i postawach społeczeństwa, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1978, ss. 471. Andrzej Chmielarz

Ruch ludowy na Mazowszu, Kurpiach i Podlasiu, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1975, ss. 485. Jan Sałkowski

Podlasie w literaturze – przegląd ważniejszych publikacji. Lech Dauksza

KRONIKA

Andrzej Węcowski, Sesja popularno-naukowa: 150 rocznica powstania listopadowego na Podlasiu

Andrzej Węcowski, Sesja popularno-naukowa: 100 rocznica urodzin generała Władysława Sikorskiego

Andrzej Węcowski, Sesja popularno-naukowa: Stan i perspektywy badań nad gwarami i kulturą języka w województwie siedleckim

Ryszard Głowacz, Badania archeologiczne na terenie woj. siedleckiego w latach 1978–1981STUDIA I MATERIAŁY

Jerzy Strychalski, Operacyjne znaczenie Podlasia w wojnie polsko-rosyjskiej 1831 roku

Antoni Winter, Szkic dziejów siedleckiego rzemiosła na tle rozwoju drobnego przemysłu w Polsce

Krystyna Kubiak, Kałuszyn (rys historyczny miasta)

Zbigniew Gnat-Wieteska, „Burza" na terenie Obwodu „Gołąb", „Waga" – Garwolin Armii Krajowej w świetle dokumentów i relacji uczestników (23–30 VII 1944 rok)

Zbigniew Lisowski, Podlasie w nowelistyce Żeromskiego

Izabella Galicka, Hanna Sygietyńska, Najcenniejsze zabytki województwa siedleckiego

Danuta Anna Orzeł, Plecionkarstwo na terenie południowo-wschodniego Mazowsza

KRONIKA

Zofia Więckowska, Sesja popularnonaukowa: „Ochrona zabytków i stan muzealnictwa województwa siedleckiego"

Andrzej Węcowski, Sesja popularnonaukowa: „Ludowe Wojsko Polskie 1943–1983"„Szkice Podlaskie" [zeszyt 3], 1988

STUDIA I MATERIAŁY

Antoni Winter, Drukarstwo siedleckie

Krystyna Kubiak, Dzieje miasta Cegłowa (1621–1869)

Jerzy Strychalski, Związek Naprawy Rzeczypospolitej na Podlasiu (1926–1930)

Janusz Gmitruk, Wiejski ruch młodzieżowy w siedleckiem w latach okupacji hitlerowskiej (1939–1944)

Zbigniew Gnat-Wieteska, Oddział Wydzielony „Brzumin" w wojnie obronnej 1939 r.

Janina Gardzińska, Z badań socjolingwistycznych na Mazowszu

Zbigniew Lisowski, Czy „W Weronie" jest swoistą wersją „Romantyczności"?

Andrzej Węcowski, Kalendarium życia i twórczości Janusza Meissnera

Alicja Mironiuk, „Słyszą, że to drzewo" – O pasji rzeźbiarskiej Zygmunta Walenciuka z Kolana

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Marta Sobocińska, Pamięci Eugeniusza Leszczyńskiego

Zofia Więckowska, Irena Karpińska 1901–1985

KRONIKA

Marta Sobocińska, Sesja popularnonaukowa w Węgrowie nt. „Kultura języka i badań gwary podlaskiej"

Zofia Więckowska, Sesja popularnonaukowa „Stroje ludowe regionów województwa siedleckiego"

Andrzej Węcowski, II Krajowe Sympozjum Kościuszkowskie w Maciejowicach 

Od redakcji
STUDIA I ROZPRAWY

Henryk Mierzwiński, Udział 34 pułku piechoty w wojnie 1919 roku

Lech Wyszczelski, Znad Wieprza przez Podlasie

Tadeusz Sawicki, Działania wojenne na Podlasiu latem 1944 roku

Edward Pawłowski, Jednostki wojska Polski Lubelskiej formowane na Ziemi Siedleckiej w 1944 roku

Lech Kowalski, Z Podlasia na Berlin (Historia formowania 1 Samodzielnej Brygady Moździerzy)

Andrzej Węcowski, Udział polskich lotników w II wojnie światowej w świetle wspomnień Janusza Meissnera

Piotr Matusak, Kilka kart z życia Wincentego Witosa w okresie okupacji

SPRAWOZDANIA

Andrzej Węcowski, W hołdzie dzieciom Zamojszczyzny

NOWE PODLASIANA

Arkadiusz Kołodziejczyk, Przegląd wydawnictw historycznych z lat 1992–1993

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

A.W. [Andrzej Węcowski], Prof. dr hab. Edward Gajda (1928–1994)

A.W. [Andrzej Węcowski],Pamięci Anieli Zawadzkiej

A.W. [Andrzej Węcowski], Prof. dr hab. Jan Trętowski (1942–1993)Od redakcji
STUDIA I ROZPRAWY

Wanda Więch-Tchórzewska, Herb miasta Siedlce

Jan Klewek, Historia więzienia w Siedlcach w latach 1844–1915

Arkadiusz Kolodziejczyk, Z dziejów węgrowskiej szkoły księży komunistów 1711–1833

Franciszek Gryciuk, Stronnictwo Demokratyczne w Siedleckiem w latach 1945–1948

Janina Gardzińska, Zróżnicowanie językowe województwa siedleckiego w świetle wybranych faktów leksykalnych

Anna Charczuk, Garnizony podlaskie w II Rzeczypospolitej (wybrane problemy)

Jerzy Izdebski, Z walk Dywizji Podlaskiej w lutym 1919 r. Kobylany

Piotr Matusak, Żołnierze Batalionów Chłopskich w Wojsku Polskim 1944–1946

Wiesław Charczuk, Początki kształtowania się obozu narodowego w Siedleckiem

WOJENNE ŻYCIORYSY

Anna Mońka-Staniakowa, Tajne nauczanie w Sobieniach Jeziorach

Wacław Młynarczyk ps. „Szpagat", [do druku przygotowała Bożena Kalicka]

ZASŁUŻENI LUDZIE

Jerzy M. Cygan, Beniamin Szymański, kapucyn, biskup podlaski

Władysław Stefanoff, Prof. Wacław Lilpop

RECENZJE I OMÓWIENIA

Zbigniew Gnat-Wieteska, Dzieje parafii Garwolin 1418–1993, Oficyna Wydawnicza „Ajaks", Pruszków 1993, ss. 216, tab. 27. Jerzy M. Cygan

Józef Kazimierski, Miasta i miasteczka na Podlasiu 1808–1914. Zabudowa–ludność–gospodarka, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 1994, ss. 311. Dariusz Grzegorczuk

Kazimierz Świegocki, Przymierze z czasem, wyd. III poprawione, Związek Literatów Polskich, Warszawa 1994, ss. 80. Marek Skowroński

Ryszard Grafik, Harcerstwo łukowskie w latach 1912–1949, Łuków 1991, ss. 112. Małgorzata Kołodziejczuk

Tadeusz Krawczak, Ksiądz generał Stanisław Brzóska. Kapelan i dowódca, Oficyna Wydawnicza „Ajaks", Pruszków–Sokołów 1995, ss. 88. Arkadiusz Kołodziejczyk

„Zarys historii wojennej pułków polskich w kampanii wrześniowej" – zeszyt 1–50, Oficyna Wydawnicza „Ajaks", Pruszków 1989–1996. Teresa Włodarczyk

SPRAWOZDANIA

Andrzej Węcowski, Z życia naukowego Siedlec

Mariusz Szczupak, W Węgrowie

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Ewa Brodacka-Adamowicz, Prof. dr hab. Jerzy Cytowski 1926–1995

Andrzej Węcowski, Ks. mgr Alfred Hoffman – salezjanin 1923–1994
Od redakcji
STUDIA I ROZPRAWY

Stanisław Trochimiak, Siedlecka straż ogniowa 1877–1997

Sławomir Kordaczuk, Z siedleckiej księgi peowiaków

Tadeusz Kamiński, Zakład kształcenia nauczycieli w Siedlcach w latach 1917–1970

Edward Kopówka, Siedleckie kirkuty

Krystyna Wojtczuk, Nazwy ulic i osiedli siedleckich w świetle analizy językoznawczej

Małgorzata Paczóska, Działalność Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa" w garnizonie siedleckim w latach 1930–1939

Leszek Sawicki, Duszpasterstwo Narodowych Sił Zbrojnych w okręgu siedleckim (1942–1945)

Edward Kospath-Pawłowski, Kobiety–żołnierze w Wojsku Polskim podczas II wojny światowej

Jerzy Cezary Malinowski, Działalność Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość" w Obwodzie Siedlce

Sławomir Batok, Zbrodnie UBP i MO w Siedlcach i Starej Wsi (12–13 kwietnia 1945 r. i 10 kwietnia 1946 r.)

Tamara Zacharuk, Funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w roli studenta w WSRP w Siedlcach

Ks. Edward Jarmoch, Dziedzictwo unitów z Pratulina

WSPOMNIENIA

Jolanta Wojtczuk, Historia Szkoły Podstawowej w Sawicach

KALENDARIA

Andrzej Węcowski, Kalendarium wydarzeń kulturalno-oświatowych w Siedlcach

Andrzej Węcowski, Z życia naukowego Siedlec. Chronologia imprez naukowych – rok 1996

RECENZJE I OMÓWIENIA

Siedlce 1448–1995. 450–lecie nadania praw miejskich, wydanie pierwsze jubileuszowe, red. naukowa Edward Kospath-Pawłowski, Siedleckie Towarzystwo Naukowe, Instytut Historii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, Siedlce 1996, ss. 338, tabl. 100. Jerzy M. Cygan

Janusz Szczepański, Wojna 1920 roku na Mazowszu i Podlasiu, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku, Warszawa–Pułtusk 1995, ss. 415, il., mapy. Henryk Mierzwiński

Józef Geresz, Międzyrzec Podlaski. Dzieje miasta i okolic, Biała Podlaska-Międzyrzec Podlaski 1995, ss. 426, il. 159, plany 14, aneks 1. Tomasz Demidowicz

Sławomir Kordaczuk, Spod znaku orła. Armia Krajowa. Katalog drugiej wystawy o dziejach oręża i walk w wolność na Podlasiu, Muzeum Okręgowe, Siedlce 1996, ss. 147, il. Jerzy M. CyganARTYKUŁY I ROZPRAWY

Maria Starnawska, Zakony krzyżowe na ziemiach polskich w średniowieczu. Zarys problematyki badawczej

Tomasz Demidowicz, Proces lokacji miasta Łosice na prawie magdeburskim w XVI w.

Ks. Bernard Błoński, Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Siedlcach

Jan Warmiński, Dzieje miasta Białej na Podlasiu w powstaniu listopadowym 1830/31 roku

Jacek Woyno, Z dziejów Polskiej Organizacji Wojskowej na Podlasiu (1914–1918)

Zofia Chyra-Rolicz, Z tradycji interwencjonizmu państwowego II Rzeczypospolitej w rolnictwie

Dariusz Grzegorczuk, Szkolnictwo i oświata pozaszkolna w Siedlcach międzywojennych

Barbara Sitarska, Edukacja permanentna – sensem życia człowieka

Jerzy Chełstowski, W sprawie problemów współczesnej bioetyki

MATERIAŁY I STUDIA

Tomasz Matuszak, 9 Dywizja Piechoty w latach 1919–1939 w zasobie aktowym Centralnego Archiwum Wojskowego

Ks. Bernard Błoński, Parafia Wyrozęby. Dokument fundacyjny kościoła

Dorota Wereda, Z życia Cerkwi prawosławnej w Siedlcach w drugiej połowie XIX wieku

Sławomir Kordaczuk, Z siedleckiej księgi peowiaków cz. II. Placówka Siedlce

WSPOMNIENIA

Juliusz Lemke, Marian Jakubik, Henryk Kozłowski, Bitwa pod Jagodnikiem

Andrzej Węcowski, Major pilot Bohdan Arct (1914–1973) w 85. rocznicę urodzin

Arkadiusz Kołodziejczyk, Maria Holder-Eggerowa (1875–1941). Z dziejów obozu narodowego na Podlasiu

Henryk Mierzwiński, Księżna Anna Paulina z Sapiehów Jabłonowska (1728–1800)

SPRAWOZDANIA

Bożena Bryńczak, Agnieszka Martyniuk, Sezon archeologiczny 1996 i 1997 w województwie siedleckim

Andrzej Węcowski, Z życia naukowego Siedlec

Rafał Dmowski, Sprawozdanie z działalności wydawniczej Instytutu Historii WSRP w Siedlcach za lata 1996–1998

Arkadiusz Kolodziejczyk, Nowe Podlasiana. Przegląd wydawnictw historycznych za lata 1997–1998

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Władysław Stefanoff, Profesorowi Tadeuszowi Krzeskiemu w hołdzie (1922–1998)

Rafał Dmowski, Kpt. naw. Zygmunt Zbucki. Pro memoria

RECENZJE I OMÓWIENIA

Dobromir Dziewulak, Polityka oświatowa Wspólnoty Europejskiej, Wydawnictwo „Żak", Warszawa 1995, wydanie drugie, ss. 115. Barbara Sitarska

Krzysztof Tomaszewski, Echo pobitego słowa, Siedlecka Grupa Literacka „Witraż" – Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach, Siedlce 1997, ss. 114, il. Jerzy M. Cygan OFMCap

Tadeusz Pulcyn, Kostomłoty. Dzieje jedynej w Polsce neounickiej parafii i sanktuarium unitów podlaskich według opowiadania ojca Romana Piętki, marianina, Warszawa–Lublin–Kostomłoty 1998, ss. 139. Witold Bobryk

Dworki i pałace polskiej szlachty w byłym województwie brzeskim. Przeszłość i teraźniejszość, Studenckie Koło Naukowe Historyków przy Instytucie Historii WSR–P w Siedlcach, Siedlce 1997, ss. 149. Dorota Wereda

Arkadiusz Kołodziejczyk, Szkice z dziejów prasy podlaskiej, Instytut Historii WSR–P w Siedlcach, Siedlce 1997, ss. 129. Mirosława Bednarzak-Libera

Polskie Odrodzenie na Wschodzie. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej n.t. „Polacy w procesie transformacji systemowej i ustrojowej krajów byłego Związku Radzieckiego", 16.XI.1998, pod red. Adama Bobryka i Józefa Jarania, Siedlce 1999, ss. 240. Włodzimierz Ważniewski

Piotr Matusak, Edukacja i kultura Polski podziemnej 1939–1945, Instytut Historii WSRP w Siedlcach, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, Siedleckie Towarzystwo Naukowe, Siedlce 1997, ss. 562. Władysław WażniewskiARTYKUŁY I ROZPRAWY

Renata Niewiatowska, Olędzcy herbu Rawicz, właściciele Siedlec w XVII wieku

Krystyna Jastrzębska, Olędzcy właściciele dóbr na Łupinach

Tomasz Matuszak, Użycie wojsk balonowych w wojnie polsko-sowieckiej 1919–1920. Działania 1 pułku aeronautycznego na Południowym Podlasiu
(w tym w Siedlcach)

Rafał Dmowski, Funkcjonowanie kolei na Południowym Podlasiu w drugiej połowie 1944 r. na przykładzie Siedleckiego Węzła Kolejowego. Zarys problematyki

Marek Biarda, Ludność miasta Siedlce w latach 1975–1989

Aneta Paskudzka, Szkolnictwo i oświata pozaszkolna w Łukowie w latach 1918–1939

Arkadiusz Zawadzki, Handel targowy na terenie powiatu łukowskiego w okresie międzywojennym

Henryk Mierzwiński, Kock w okresie reform ks. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej

Hubert M. Królikowski, O organizacji desantów i wojska spadochronowego w Polsce przed II wojną światową

Zbigniew Todorski, Polska Organizacja Wojskowa w Kotuniu w latach 1915–1918

MATERIAŁY I STUDIA

Sławomir Kordaczuk, Z siedleckiej księgi peowiaków cz. III. Placówka Kotuń–Broszków

Wiesław Charczuk, Akcja Narodowych Sił Zbrojnych na więzienie w Siedlcach 12 marca 1944 roku

Jerzy Garbaczewski, Kadra oficerska 22 pułku piechoty (Siedlce) w latach wojny 1918–1921

Zofia Sidorczuk-Andrzejewska, Cmentarze i mogiły w Siedleckiem

Florentyna Rzemieniuk, Próba utworzenia neounickiej parafii w Połoskach w diecezji podlaskiej

Dorota Wereda, Bazylianie w unickiej diecezji brzeskiej w XVIII wieku

Jerzy Chełstowski, Czy rolnictwo ekologiczne powiatu siedleckiego podejmie uprawę roślin genetycznie modyfikowanych

Sławomir Kordaczuk, Vergeltungswaffen na Podlasiu (Historia zbioru części rakiet V w siedleckim muzeum)

Krzysztof Gębura, Chrześcijaństwo na Krymie do VII wieku. Badania nad religią antycznych Greków prowadzone w Instytucie Historii Akademii Podlaskiej w Siedlcach

Bożena Bryńczak, Badania archeologiczne w Tokarach, Gmina Korczew, powiat Siedlce, na stanowisku nr 5 (sezon 1999–2000)

Zofia Chyra-Rolicz, XIV Powszechny Zjazd Historyków Polskich Wrocław dn. 15–18 września 1999 r.

RECENZJE I OMÓWIENIA

Архіў Уніяцкіх Мітрапалітаў. Дакументы да гісторыі царквы ў Беларусі XV-XIX стст. у фондзе „Канцылярыя мітрапаліта грэка-уніяцкіх цэркваў у Расіі". Даведнік, навуковыя рэдактары М. Ф. Шумейка, М. М. Баўтовіч, прадмова С. I. Паўловіч, „Сафія", Мінск–Полацк 1999, cc. 386. Witold Bobryk

„Prace Archiwalno-Konserwatorskie" zeszyt 11, Archiwum Państwowe w Siedlcach, Siedlce 1999, ss. 172. Jarosław Cabaj

Archiwum Państwowe w Siedlcach. Informator o zasobie, opracowali: Janusz Kuligowski, Wanda Wiech-Tchórzewska, Siedlce 1999. Rafał Dmowski

Janusz Szczepański, Społeczeństwo Polski w walce z najazdem bolszewickim 1920 roku, Warszawa–Pułtusk 2000, ss. 552. Tadeusz BorutaARTYKUŁY I ROZPRAWY
Ks. Roman Krawczyk, „Męczeńskie Podlasie" w wybranych utworach literatury polskiej na przełomie XIX i XX wieku

Marek Biarda, Rozwój gospodarczy miasta Siedlce u latach 1975–1989

Zbigniew Sieniak, Straż Obywatelska i Milicja Miejska w Siedlcach w czasie I wojny światowej

Dorota Wereda, Biskupi unickiej diecezji włodzimiersko-brzeskiej w XVIII wieku

Jarosław Cabaj, Podlasie i Chełmszczyzna w pierwszym roku wojny (1914–1915)

Lech Wyszczelski, Bitwa na przedpolach Warszawy (13–25 sierpnia 1920 r.) – fakty, mity, interpretacje

Ryszard Polak, Położenie geograficzne, ludność i handel Wyszogrodu od XVI do XVIII wieku

MATERIAŁY I STUDIA

Urszula Głowacka-Maksymiuk, Zarządy Żandarmerii w guberni siedleckiej [historia, typ kancelarii, wartość źródłowa akt]

Katarzyna Maksymiuk, Objęcie tronu przez Szapura I jako przykład problemów datacji III w. n.e. (Z badań prowadzonych w Instytucie Historii Akademii Podlaskiej)

Sławomir Batok, Działania NKWD na południowym Podlasiu w strefie przyfrontowej (od lipca 1944 do maja 1945)

Adam Bobryk, Podlasie jako ważny element kontaktów z „Macierzą" Polaków w Litewskiej SSR w latach 1944–1986

Beata Kozaczyńska, Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w Siedlcach w latach 1908–1939

Hubert Królikowski, 6 pułk piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego

Tadeusz Boruta, Koło młodzieży w Krzesku w latach I wojny światowej

Sławomir Kordaczuk, Z siedleckiej księgi peowiaków cz. IV. Placówki wschodniego skraju powiatu siedleckiego

Rafał Dmowski, Udział 22 pułku piechoty w przewrocie majowym

WSPOMNIENIA

Agata Dąbrowska, Przyczynek do dziejów Żydów w Siedlcach w latach okupacji hitlerowskiej. Nieznany pamiętnik z lat II wojny światowej

SPRAWOZDANIA

Arkadiusz Kołodziejczyk, Nowe Podlasiana. Przegląd wydawnictw historycznych za lata 1999–2001. (Podlasie Południowe – siedleckie i bialskopodlaskie)

Witold Bobryk, Paweł Sygowski, Sprawozdanie z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Менталитет Славян и интеграционные процессы: история, современностъ, перспективы", Homel 23–24 maja 2001 r.

RECENZJE I OMÓWIENIA

Stanisław Jarmuł, Radzyński Obwód Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej (1939–1944), Biała Podlaska 2000, ss. 385. Grażyna Korneć

O regionalistyce Ziemi Mławskiej i pisarstwie historycznym Ryszarda Juszkiewicza. Na marginesie recenzji IV tomu „Ziemi Zawkrzeńskiej" pod redakcją R. Juszkiewicza. Mława 2000, ss. 370. Arkadiusz Kołodziejczyk

Stanisław Jaszczuk, Kwiaty i plamy, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2001, ss. 191. Tadeusz Boruta

Beata Wojciechowska, Od Godów do świętej Łucji. Obrzędy doroczne w Polsce późnego średniowiecza, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, Kielce 2000, ss. 190. Maria Starnawska

Bibliografia źródeł watykańskich cytowanych w polskich periodykach 1946–1990, opracował zespól Warszawa–Rzym, kierownictwo i rejestracja: Stefania Skwirowska przy współpracy Rwy Poleszak i Grażyny Fedorowicz, Uzupełnienia i korekta: Krystyna Sadowska, Teresa Zdziech, konsultacja: Hieronim Foksiński T J Papieski Instytut Studiów Kościelnych, Rzym–Warszawa 2000, ss. 271. Henryk Mierzwiński

R. Stoneman, Palmyra and its Empire. Zenobia's Revolt against Romc, Univcrsity of Michigan, Michigan 1995, ss. 246, il. Katarzyna Maksymiuk

William Dunwill (Witold Duniłłowicz), Trzy kolory mojego życia, Żydowski Instytut Historyczny IN–B, Warszawa 2000, ss. 248. Rafał Dmowski, Janusz Sprzęczak

Prasa podlaska w XIX–XX wieku. Szkice i materiały, t. I, praca zbiorowa pod red. Dariusza Grzegorczuka i Arkadiusza Kołodziejczyka, Siedlce 2000, ss. 208. Monika Lipka

Rok 1918 na Podlasiu, praca zbiorowa pod redakcją Arkadiusza Kołodziejczyka i Kazimierza Pindla, Siedlce 2001, ss. 214. Agnieszka Mentecka
Od redaktora
ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Urszula Głowacka-Maksymiuk, Dwór księżnej Aleksandry Ogińskiej jako ośrodek życia kulturalnego na Podlasiu

Urszula Tomasiuk, Działalność opiekuńczo-wychowawcza księżnej Anny Pauliny z Sapiehów Jabłonowskiej na tle dziejów

Joanna Cymerman, Represje władz carskich wobec duchowieństwa Diecezji Podlaskiej po powstaniu styczniowym

Antoni Giza, Od aneksji Bośni i Hercegowiny do zamachu w Sarajewie

Adam Bobryk, Odrodzenie prawosławnego życia monastycznego w Polsce po II wojnie światowej na przykładzie klasztoru na Świętej Górze Grabarce

Lucjan Rzeszutek, Metody i formy pracy kulturalnej w garnizonie siedleckim w latach 1922–1939

Joanna Ważniewska, Struktura i organizacja Kościoła Greckokatolickiego w II Rzeczypospolitej

Grażyna Korneć, Policja Podziemna w powiecie siedleckim w latach 1939–1944

MATERIAŁY I STUDIA

Piotr Matusak, Dokumenty potwierdzające udział Armii Krajowej w rozpracowaniu niemieckiej broni rakietowej

Wanda Więch-Tchórzewska, Pożar w Siedlcach w 1854 roku, najgroźniejsza klęska żywiołowa miasta w XIX w.

Izabela Kochan, Dom Pomocy Społecznej w Kozuli

Jolanta Cabaj, Z historii i prehistorii okolic Domanic

Jolanta Batok, Działalność Czytelni Regionalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach

Grażyna Korneć, Dokument o wojennych losach premiera Leona Kozłowskiego

Rafał Dmowski, Wizyty Prymasa Polski, kard. Augusta Hlonda w Diecezji Podlaskiej

BIBLIOGRAFIE

Joanna Zielińska, Bibliografia historii regionu siedleckiego za rok 1999

SPRAWOZDANIA

Beata Deleżuk, Monika Lipka, Agnieszka Mentecka, Monika Wójcik, „Spotkania z kresami" – wspomnienia z objazdu naukowego Studenckiego Koła Naukowego Historyków na Ukrainę

Tadeusz Boruta, Konferencja naukowa „Wkład ruchu ludowego w przeobrażenia oświaty i szkolnictwa na wsi" – Kielce, 8–9.04.2002

Tadeusz Boruta, Konferencja naukowa „Dziedzictwo kulturowe Mazowsza"

KALENDARIA

Marek Biarda, Kalendarium dziejów Siedlce w latach 1975–1989

PRO MEMORIA

Ks. Roman Krawczyk, Biskup Wacław Skomorucha (1915–2001)

Ks. Bernard Błoński, Biskup Jan Wiktor Nowak, pasterz „Świętego Kościoła Siedleckiego"

SYLWETKI

Ks. Józef Władysław Skorodiuk, Ks. Zygmunt Mościki (1913–1988). Główne rysy osobowości

RECENZJE I OMÓWIENIA

Warszawa i Mazowsze w walce o niepodległość kraju w latach 1794–1920, red. nauk. Adam Koseski, Andrzej Stawarz, Warszawa 2001, ss. 394. Wojciech Włodarkiewicz

Bojownikom o niepodległość. Cześć! Miejsca pamięci związane z odzyskaniem niepodległości w 1918 r., wojną polsko-bolszewicką 1920 r. i Marszałkiem Józefem Piłsudskim na południowo-zachodnim Podlasiu i wschodnim Mazowszu, opracowanie historyczne Katarzyna i Edward Kopówka, zdjęcia, opracowanie szlaku i konsultacja Cezary Ostas, PTTK Oddział „Podlasie" w Siedlcach, Siedlce 2001, ss. 156, fot., mapy. Arkadiusz Kołodziejczyk
Rocznik Bialskopodlaski", tom VIII–IX, Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2000–2001, ss. 380. Mirosława Bednarzak-LiberaARTYKUŁY I ROZPRAWY

Adam Bobryk, Wpływ Atanazego Brzeskiego na kształtowanie postaw prawosławnych wobec ruchu unijnego

Mariusz Kulik, Służba Antona Denikina w Warszawskim Okręgu Wojskowym

Grażyna Korneć, Polityka oświatowa okupanta niemieckiego na Południowym Podlasiu w latach 1939–1945

Marek Biarda, Życie religijne w Siedlcach w latach 1975–1989

Zofia Cicirko, Z kart historii piłki nożnej Wojskowego Klubu Sportowego 22. Pułku Piechoty w łatach 1922–1939

MATERIAŁY I STUDIA

Piotr Matusak, Przygotowania Wehrmachtu do zajęcia i wykorzystanie europejskiej części ZSRR w 1941 r.

Rafał Dmowski, Szkice z dziejów Kościoła garnizonowego w Siedlcach w latach 1918–1939

Tadeusz Boruta, Komitet Pomocy Doraźnej dla Podlasia

Marzena Kowalczuk, Działalność bibliotek publicznych w zakresie przeciwdziałania bezrobociu – na przykładzie bibliotek siedleckich

Beata Kozaczyńska, Wystawiennictwo zabytków archeologicznych regionu siedleckiego w Muzeum Okręgowym w Siedlcach w latach 1975–1997

Ks. Roman Krawczyk, Wieża Babel – którędy do jedności?

Jerzy Marian Cygan OFMCap., Ekumenizm w duszpasterstwie biskupa podlaskiego Beniamina Szymańskiego w relacjach z Unitami (1862–1866)

Mariusz Szczupak, Struktura własności w wartości ziemi w Węgrowie, Jartyporach i Zazułce w 1932 r.

SYLWETKI

Wiesław Misztal, Mirosław Sulej, Jadwiga Holnicka-Szulc 1922–1944. Z dziejów ziemiaństwa powiatu łukowskiego

Tomasz Demidowicz, Z lotniczych tradycji Podlasia. Ppłk pilot doc. inż. mechanik Zdzisław Zych-Płodowski (1892–1927)

Arkadiusz Kołodziejczyk, Ludwik Mikiel 1902–1943

Krzysztof Gawryś, Christian August Lobeck – zapomniany badacz historii starożytnej

SPRAWOZDANIA

Dorota Wereda, Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej tradycje (XIV–XX wiek)" Siedlce 11–12 grudnia 2002 r.

Mariusz Stangreciuk, Sprawozdanie z obrad VII–go Ogólnopolskiego Forum Historyków Wojskowości

Mirosława Bednarzak-Libera, Dariusz Grzegorczuk, Sprawozdanie z VIII Sympozjum „Metody komputerowe w badaniach i nauczaniu historii" Ostróda, 22–24 października 2003 r.

RECENZJE I OMÓWIENIA

Ks. Jan Kracik, Relikwie, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002. Maria Starnawska

Tradycje i współczesność samorządu terytorialnego na Południowym Podlasiu. Materiały z sesji naukowej, która odbyła się 20 kwietnia 1998 roku w Siedlcach, pod red. R. Dmowskiego, P. Matusaka, Instytut Historii Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Siedleckie Towarzystwo Naukowe, Siedlce 2002. Martyna Jurzyk

Edward Kopówka, Żydzi siedleccy, Siedlce 2001, ss. 184. Adam Bobryk

Urszula Glowacka-Maksymiuk, Aleksandra z Książąt Czartoryskich Ogińska, Fundacja Sigillum, Siedlce 2003, ss. 213. Grażyna Korneć

Urszula Głowacka-Maksymiuk, Aleksandra z Książąt Czartoryskich Ogińska, Fundacja Sigillum, Siedlce 2003, ss. 213. Mirosława Kamecka-Skrajna

Studencki ruch naukowy – wyzwania XXI wieku. Materiały Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych, Siedlce, 25–26 kwietnia 2002 r., Nauki humanistyczne, red. Kazimierz Jankowski, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2002. Iwona KabzińskaARTYKUŁY I ROZPRAWY

Martyna Jurzyk, Cmentarze siedleckie w latach 1927–1946

Marek Biarda, Szkolnictwo podstawowe i średnie w Siedlcach w latach 1975–1989

Grażyna Korneć, Oświata powojenna w programach podlaskich ugrupowań konspiracyjnych 1939–1945

Wiesław Charczuk, Ewolucje strukturalne w podlaskiej komendzie NSZ lipiec 1945 – październik 1947

Joanna Grabińska, Zarys rozwoju oświaty rolniczej w Polsce do 1939 roku

MATERIAŁY I STUDIA

Beata Kozaczyńska, Upowszechnianie wiedzy o regionie siedleckim w działalności kulturalno-oświatowej Muzeum Regionalnego w Siedlcach (do 1999 r.)

Ryszard Chraniuk, Działalność ZNP w Siedlcach na rzecz utrwalenia pamięci historycznej dotyczącej oświaty na Podlasiu

Marzena Kisielińska, Propagowanie idei krajoznawstwa w oddziale PTTK „Podlasie" w Siedlcach (w latach 1980–1990)

Cezary Kalita, Zachęta do filozofii (w setną rocznicę powstania Polskiego Towarzystwa Filozoficznego)

Rafał Dmowski, Sieć dekanalna Kościoła katolickiego na terenie diecezji podlaskiej w latach 1918–1939

Andrzej Węcowski, Problematyka ekologiczna w twórczości Janusza Meissnera

RECENZJE I OMÓWIENIA

Polacy w Gruzji, pod redakcją ks. Edwarda Walewandra, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2002, ss. 406. Adam Bobryk

Piotr Saja, Armia „Lublin" 1939, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003, ss. 375. Stanisław Maksimiec

Młodzież akademicka a współczesna nauka, praca zbiorowa pod redakcją Kazimierza Jankowskiego, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2003. Iwona Kabzińska

Wiesław Charczuk, Formacje zbrojne obozu narodowego na Południowym Podlasiu w latach 1939–1947, Instytut Historii Akademii Podlaskiej, Siedleckie Towarzystwo Naukowe, Siedlce 2003, ss. 292. Arkadiusz Indraszczyk

Blisko, a tak daleko. Polacy w obwodzie brzeskim na Białorusi, pod redakcją Adama Bobryka, Warszawa 2004, ss. 307. Monika Szabłowska

Grażyna Korneć, Pałac Ogińskich w Siedlcach, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2003, Artur Ziontek

SPRAWOZDANIA

Dorota Wereda, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Sapiehowie. Epoki Kodnia i Krasiczyna" Roskosz–Kodeń 20–22 maja 2004 r.

Arkadiusz Zawadzki, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Поляки, Українцi, Бiлоруси, Литовцi у мiжвоєннiй Польщi (1921–1939)" w DrohobyczuARTYKUŁY I ROZPRAWY

Dorota Wereda, Synod biskupów unickich w Siedlcach w 1780 roku

Ks. Józef Skorodiuk, Janów Podlaski – rezydencja biskupów

Grażyna Korneć, Tajne nauczanie na terenie powiatu węgrowskiego w latach 1939–1945

Anna Charczuk, Siedlce w strukturach Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej

Piotr Matusak, Okupacja i ruch oporu w Węgrowie 1939–1944

STUDIA I MATERIAŁY

Jan Warmiński, Województwo podlaskie zapleczem dla armii rosyj­skiej w powstaniu listopadowym 1830/31 roku

Ks. Roman Krawczyk, Przemoc w Biblii. Z badań nad historią sta­rożytnego Izraela prowadzonych w Instytucie Historii Akademii Podlaskiej

Rafał Dmowski, Korekty granic Diecezji Podlaskiej w latach 1918–1939 z innymi diecezjami rzymskokatolickimi w Polsce

PAMIĘTNIKI

Artur Ziontek, Ceranów Józefa Górskiego. Pamiętniki podlaskiego ziemianina

BIBLIOGRAFIE

Joanna Zielińska, Bibliografia historii regionu siedleckiego za rok 2000

PRO MEMORIA

Rafał Dmowski, Ks. Marek Sobieszek (10 marca 1959 – 31 stycznia 2005)

RECENZJE I OMÓWIENIA

Materiały do dziejów Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej i Ro­sji: 1. Inwentarz materiałów do dziejów Kościoła katolickiego w Archiwum Wileńskiego Gubernatora Wojennego; 2. Inwentarz mate­riałów do dziejów Kościoła katolickiego w mińskich archiwach gu­bernator skich; 3. Inwentarz materiałów do dziejów Kościoła katolic­kiego w Archiwum Grodzieńskiego Gubernatorstwa Cywilnego; 4. Repetytorium wizytacji kościołów i klasztorów Archiwum Peters­burskiego Kolegium Duchownego (1797–1914); 5. Jan Borejko-Chodźko, Diecezja Mińska około 1830 roku, Tom I, Struktury para­fialnej; 6. Jan Borejko-Chodźko, Diecezja Mińska około 1830 roku, Tom II, Struktury zakonne; 7. Kościół Katolicki w Archiwach Depar­tamentu Wyznań Obcych Rosyjskiego MSW [Ministerstwa Spraw Wewnętrznych]. Repetytorium; 8. Repetytorium archiwów Archidie­cezji Mohylewskiej i Diecezji Mińskiej, opracował i wydał Marian Radwan, Instytut Europy Środkowo-Wschod­niej, Lublin 1997–2001, ss. 281, 261, 182, 231, 263 + l tabl. + l mapa, 213, 197, 269. O. Jerzy Marian Cygan OFMCap.

Diecezja drohiczyńska. Spis parafii i duchowieństwa 2004, opraco­wanie i redakcja ks. dr Zbigniew Rostkowski, Drohiczyn 2004, ss. 760. Arkadiusz Kołodziejczyk

Roman Dzwonkowski SAC, Leksykon duchowieństwa polskiego represjonowanego w ZSRS 1939–1988, Towarzystwo Naukowe Ka­tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2003, ss. 851. Adam Bobryk

Legenda i historia rodu Jastrzębskich herbu Slepowron i innych ro­dów z nimi spokrewnionych, zamieszkałych w zaściankach wsi Ja­strzębie w dawnej ziemi łukowskiej. Autorzy: mieszkańcy wsi Ja­strzębie, pod redakcją Edwarda Podniesińskiego, Siedlce 2003, ss. 191. Jarosław Cabaj

Krystyna Jastrzębska, Dzieje zaścianka szlacheckiego Jastrzębie. Miedzy Domanicami a Wiśniewem, Siedlce 2003, ss. 316. Jarosław Cabaj

Kultura pogranicza – pogranicze kultur. Культура пограничья – пограничье культур, redakcja naukowa Adam Bobryk, Siedleckie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Brama", Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Siedlce–Pułtusk 2005, ss. 269. Beata Jodełka

Trendy naukowe młodzieży akademickiej: Nauki humanistyczne, pra­ca zbiorowa pod redakcją Kazimierza Jankowskiego, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2004. Iwona Kabzińska

„Kuźnia Młodych Historyków" t. I, Instytut Historii Akademii Podlaskiej, Siedlce 2004, ss. 254. Mirosława Bednarzak-Libera

32 zeszyty ,,Z dziejów ziemi najbliższej" – wydawnictwa Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów (2001–2004). Arkadiusz Kołodziejczyk

SPRAWOZDANIA

Zygmunt Lisowski, O sztuce Mariana Gardzińskiego (z okazji niedawnej wystawy)

Dariusz Grzegorczuk, Sprawozdanie z III Konferencji Naukowej z serii „Prasa Podlaska w XIX-XXI wieku" nt. „Prasa szkolna i młodzieżowa południowego Podlasia i wschodniego Mazowsza", pod patronatem starosty mińskiego Czesława Mroczka, Siennica, 15 kwietnia 2005 r. 

Katarzyna Konopka-Kozak, Sprawozdanie z IV Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Kierunki badawcze młodzieży akademickiej" Siedlce 19–20 maja 2005 r. 

Rafał Gozdalik, Sprawozdanie z VIII Ogólnopolskiego Forum Historyków Wojskowości (14–16 września 2005 roku, Częstochowa)

Mirosława Kamecka-Skrajna, Sprawozdanie z Konferencji Naukowej pt. „Nad Społeczeństwem Staropolskim. Kultura, Instytucje i Struktury Społeczne w XVI–XVIII stuleciu", Białystok 12–13 października 2005 r. 


ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Ks. Roman Krawczyk, Psałterz jako tekst religijny i kulturowy. Z badań nad kulturą starożytnego Izraela prowadzonych w Instytu­cie Historii Akademii Podlaskiej

Małgorzata Danielak-Chomać, Praktyki życia zakonnego. Dosko­nalenie wewnętrzne franciszkanów–reformatów konwentu bialskiego

Jarosław Cabaj, Szkolnictwo ukraińskie na Podlasiu w latach 1917­–1918

Rafał Dmowski, Działalność Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej w Diecezji Podlaskiej w latach 1919–1934

Hubert Królikowski, Zrzut na placówkę „Puchacz". O zrzutach i placówkach odbiorczych w powiecie siedleckim podczas II wojny światowej

MATERIAŁY I STUDIA

Dariusz Magier, Korespondencja Enii Edelman. Materiały do ba­dań nad działalnością komunistyczną w zakładach karnych II Rze­czypospolitej na przykładzie Siedlec i Białej Podlaskiej

Rafał Roguski, Działania jazdy ochotniczej majora Jaworskiego na Podlasiu w sierpniu 1920 roku

Beata Kozaczyńska, Działalność delegatur gminnych Polskiego Komi­tetu Opiekuńczego w Mokobodach i Niwiskach na rzecz wysiedlonych do Siedlec mieszkańców Zamojszczyzny (1943–1944)

Agnieszka Szołucha, Unia Brzeska – próba pojednania czy kość niezgody?

RECENZJE I OMÓWIENIA

Witold Bobryk, Duchowieństwo unic­kiej diecezji chełmskiej w XVIII wieku, Lublin 2005, ss. 218. Jerzy M. Cygan OFMCap.

Piotr Majer, Milicja Obywatelska 1944–1957. Geneza, organizacja, działalność, miejsce w aparacie władzy, Wy­dawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2004, ss. 475. Wiesław Charczuk

Roman Dzwonkowski SAC, Mniejszości narodowe a ewangelizacja. Białoruś–Ukraina, Towarzystwo Naukowe Kato­lickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2004, ss. 76. Adam Bobryk

Jeszcze raz o monografii armii „Lublin". Polemika au­tora z recenzentem. Piotr Saja

Pedagogiczna inspiracja w nauczaniu Jana Pawła II, redakcja naukowa Marian Nowak, Cezary Kalita, PWSZ im. Papieża Jana Pawła II, Biała Podlaska 2005, ss. 486. Anna Klim-Klimaszewska

PRO MEMORIA

Arkadiusz Kołodziejczyk, Marian Jakubik (1926–2004) – twórca Muzeum–Zbrojowni na Zamku w Liwie, regionalista, działacz turystyczno-krajoznawczy

Agnieszka Szołucha, Henryk Mierzwiński, Prof. dr hab. Jerzy Marian Cygan OFMCap. – życie i działalność (1924–2006)

SPRAWOZDANIA

Antoni Czyż, Pamięć pisarza i pole pracy. Gabinet Bohdana Arcta na polonistyce siedleckiej

Jarosław Cabaj, I Ogólnopolski Zlot Szkół im. Romualda Traugutta. Mrozy, 21–22 kwietnia 2006 r.ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Janina Gardzińska, Nazwiska siedlczan na przełomie XVII i XVIII wieku

Monika Olędzka, Semantyczne i strukturalne typy nazw ulic i placów Siedlec

Michał Jerzy Chromiński, Zarys historii sztandaru 22. Siedleckiego Pułku Piechoty

Paweł Borek, Działalność KPP w garnizonie siedleckim w latach 1927–1938

Rafał Dmowski, Niższe Seminarium Duchowne czyli Wyższe Gimnazjum Biskupa Podlaskiego im. Św. Rodziny w okresie II Rzeczypospolitej

Piotr Matusak, Z dziejów humanistyki siedleckiej

Marek Biarda, Siedlce – stolicą województwa 1975–1998

MATERIAŁY I STUDIA

Wiesław Charczuk, Zbrodnia Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego dokonana na członkach podziemia niepodległościowego w Siedlcach 12/13 kwietnia 1945 r.

Danuta Protasiuk, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Siedlcach. Szkic z dziejów placówki w latach 1922–1998

Martyna Jurzyk, Podlaska Wystawa Rzemieślnicza w Siedlcach w 1935 roku jako forma promocji rzemiosła

Artur Ziontek, Spuścizna literacka Bohdana Arcta

Ks. Michał Roman Szulik, Katedra siedlecka, jako ośrodek kultury muzycznej w Siedlcach do roku 1994. Sylwetki i praca Walentego Hakowskiego i ks. Alfreda Hoffmanna

Ks. Roman Krawczyk, „Diecezja Siedlecka" w badaniach naukowych prowadzonych w Instytucie Historii Akademii Podlaskiej w Siedlcach

Grażyna Korneć, Siedleckie Towarzystwo Naukowe (1993–2006)

Marek Czwarnog, Działalność kulturalno-oświatowa Klubu Garnizonowego w Siedlcach w latach 1996–2006

PRO MEMORIA

Piotr S. Szlezynger, Major Mieczysław Bero (1892–1945). Przyczynek do historii 22. pp

VARIA

Włodzimierz Korolczuk, Siedleckie rodowody Leśmiana

Włodzimierz Korolczuk, Motywy siedleckie w twórczości Jacka Dehnela

Bogdan Ziontek, Kalendarium życia i twórczości Bohdana Arcta

SPRAWOZDANIA

Włodzimierz Ważniewski, Konferencja naukowa oraz wystawa „Wieś polska między dwoma totalitaryzmami (1939–1945)" – Rzeszów 22–23. 11.2007

RECENZJE I OMÓWIENIA

Piotr Matusak, Europa Walcząca 1939–1945, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2005, ss. 495. Grażyna Korneć

Andrzej Celiński, Rafał Dmowski, Zarys dziejów ochrony przeciwpożarowej w mieście Siedlce. 130 lat siedleckiej Straży Pożarnej 1877–2007, Siedlce 2007, ss. 154. Wiesław Charczuk

„Roczniki Kałuszyński" z. 1, 2001; z. 2, 2002; z. 3, 2003; z. 4, 2004; z. 5, 2005; z. 6, 2006. Arkadiusz Kołodziejczyk

„Roczniki Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie" nr 3/2007, Wydawnictwo WSBiA Łuków, ss. 349. Anna Wielgosz

Jarosław Cabaj, „Walczyć nauką za sprawę Ojczyzny". Zjazdy ponadzaborowe polskich środowisk naukowych i zawodowych jako czynnik integracji narodo­wej (1869–1914), Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007, ss. 397. Józef Piłatowicz

Adam Bobryk, Odrodzenie narodowe Polaków w Republice Litewskiej 1987–1997, Dom Wydawniczy „Duet", Toruń 2005, ss. 554. Agnieszka Hawrylewicz-Łuka

Józef Szostakowski, Literatura staropolska. Średniowiecze, renesans, barok. Zarys historii literatury z zagadnieniami seminaryjnymi, Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, Wilno 2007. Aneta IgnatowiczARTYKUŁY I ROZPRAWY

Michał Jerzy Chromiński, Zarys historii Batalionu Zapasowego 22. Siedleckiego Pułku Piechoty w latach 1919–1922

Zbigniew Gnat-Wieteska, Zarys dziejów ruchu narodowego w powiecie garwolińskim

Martyna Jurzyk, Początki działalności Lubelsko-Podlaskiego Oddziału Towarzystwa Lniarskiego (1934–1936)

Anna Charczuk, Walki 9. Dywizji Piechoty w składzie armii „Pomorze" w korytarzu pomorskim we wrześniu 1939 r.

У. В. Здановиiч, Гiсторыя германскага акупацыйнага рэжыму на тэрыторыi Беларусi у сучаснай Беларускай гiстарыяграфii (1991–2007 гг.).

MATERIAŁY I STUDIA

Rafał Dmowski, Szkice z dziejów diecezji podlaskiej

Grażyna Korneć, Dokumenty sprawozdawcze Naczelnika Szarych Szeregów z działalności Oddziałów Bojowych podziemnego Związku Harcerstwa Polskiego w Chorągwi Warszawskiej 1939–1945

Marek Czwarnog, Działalność kulturalno-oświatowa Klubu Garnizonowego w Siedlcach w latach 1996–2006, cz. II

Wiesław Charczuk, Działalność konspiracyjna Obozu Narodowego w Siedlcach w okresie okupacji hitlerowskiej (1939–1944)

PRO MEMORIA

Ks. Roman Krawczyk, Bp Jan Mazur – Pasterz Kościoła Siedleckiego

Janusz Gmitruk, Henryk Mierzwiński, Józef Ryszard Szaflik (1930–2008)

Stefan Todorski, Sławomir Leonard Wysocki – spojrzenie po dziesięciu latach

RECENZJE I OMÓWIENIA

Dwie bibliografie publikacji pracowników Wydziału Humanistycznego. Danuta Protasiuk

Życie społeczne Polaków na Wschodzie. Wybrane zagadnienia, red. nauk. Adam Bobryk, Archiwum Państwowe w Siedlcach, Stowarzyszenie „Wspólnota Pol­ska" oddział w Siedlcach, Siedlce 2007, ss. 363. Monika Jasińska

Młodzież akademicka w kreowaniu nauki. Nauki Humanistyczne, red. nauk. Ryszard Droba, Adam Bo­bryk, Marta Jakubiak, Wydawnictwo Akademii Podla­skiej, Siedlce 2008, ss. 198. Iwona Kabzińska

Wincenty Witos, Dzieła Wybrane, t. 1–5, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1988­–2007, ss. 486, 630, 644, 456, 439. Arkadiusz Kołodziejczyk

SPRAWOZDANIE

Adam Bobryk, II Международна научно-практуческая конференция „Культурное бзаимодейсмбие России и Польши", Смоленск 24-25 октября 2008 года.ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Ks. Roman Krawczyk, Starożytny Izrael

Mirosław Roguski, Jaśnie wielmożni, wielmożni i urodzeni. Zróżnicowanie społeczne szlachty liwskiej w końcu XVIII wieku

Jarosław Cabaj, Właściciele cząstkowi w Olszycu Szlacheckim w powiecie siedleckim

Michał Jerzy Chromiński, Zarys historii 222. pułku piechoty ochotniczej z Siedlec

Danuta Sowińska, Rola społeczna i problemy zawodowe adwokatów siedleckich w latach 1918–1939

Michał Kalbarczyk, Stronnictwo Demokratyczne w województwie siedleckim. Struktura organizacyjna

MATERIAŁY I STUDIA

Artur Ziontek, Jana Pawła Woronicza mowa na pogrzebie jaśnie wielmożnego Ogińskiego hetmana wielkiego litewskiego

Adam Ostanek, Życie kulturalne i szkolnictwo polskie we Lwowie w latach 1921–1939

Paweł Pulik, Województwo stanisławowskie w latach 1921–1939 – wybrane aspekty

Rafał Roguski, Hodowla koni na potrzeby wojska w rejonie dyslokacji 9. Dywizji Piechoty 1918–1939

Przemysław Plak, Konceptualizacja i realizacja polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej w okresie prezydentury Władimira Putina (2000–2008)

Rafał Dmowski, Skarbnica regionaliów – o Czytelni Regionalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach słów kilka

Urszula Wyrzykowska-Dudek, Doradztwo metodyczne i doskonalenie zawodowe dla nauczycieli w Polsce na przykładzie Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach

Marzena Kowalczuk, Stan bibliotek szkolnych regionu siedleckiego w latach 2003–2007. Wyniki badań ankietowych

Beata Maria Nowak, Uwarunkowania skuteczności pracy kuratorskiej

PRO MEMORIA

Rafał Dmowski, Śp. prof. nzw. dr hab. Arkadiusz Kołodziejczyk (1957–2011)

RECENZJE I OMÓWIENIA

Wysiedlenia, wypędzenia i ucieczki 1939–1956. Atlas ziem Polski, red. Witold Sienkiewicz, Grzegorz Hryciuk, Wydawnictwo Demart SA, Warszawa 2008, ss. 240. Włodzimierz Ważniewski

Dariusz Tarasiuk, Niepokorni. Zarys dziejów parafii p. w. św. Jana Ewangelisty w Polubiczach, Wydawnictwo Wojciech Olech, Lublin 2009, ss. 79. Jarosław Cabaj

Wrzesień 1939. Wojna na dwa fronty, red. J. Gmitruk, W. Włodarkiewicz, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Instytut Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Stowarzyszenie Historyków Wojskowości, Warszawa 2010, ss. 687. Anna Wielgosz

Historia i teraźniejszość Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddziału Regionalnego w Siedlcach, red. Antoni Raczyński, Czesław Jarecki-Sikorski, Bożenna Raczyńska, Arletta Borkowska, Piotr Prekurat, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Siedlcach, Siedlce 2010, ss. 228.
Adam Bobryk

Edukacja dla bezpieczeństwa – bezpieczeństwo w edukacji, część I, Filozoficzne podstawy edukacji dla bezpieczeństwa, pod red. Ryszarda Rosy i Janusza Świniarskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanisty-cznego w Siedlcach, Siedlce 2010, ss. 256. Jerzy Kunikowski

Sławomir Kindziuk, 90. lat futbolu w Siedlcach. Sezon po sezonie, Wydawnictwo stowarzyszenie tutajteraz, Siedlce 2011, ss. 363. Jerzy Kunikowski

SPRAWOZDANIA

Tadeusz Boruta, Artur Ziontek, Sprawozdanie z działalności Siedleckiego Towarzystwa Naukowego w latach 2009–2010

Magdalena Żurek, Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego przy rewitalizacji Pałacu Ogińskich w Siedlcach

Agnieszka Daniłkiewicz, Wolontariat w Państwowym Muzeum Auschwitz–Birkenau

Barbara Skrętowicz, Wolontariat studencki Klastorisko – klasztor Kartuzów w Słowackim RajuARTYKUŁY I ROZPRAWY

Ks. Roman Krawczyk, Herod Wielki i jego dynastia

Katarzyna Maksymiuk, Działalność katolikosa Aby I w kontekście sytuacji Kościoła nestoriańskiego w Iranie w VI wieku

Rafał Roguski, Militarne znaczenie rzeki Bug. Od średniowiecza do wojny polsko-rosyjskiej 1919–1920

Mirosław Roguski, Reprezentacja sejmowa ziemi liwskiej w czasach stanisławowskich (1764–1793)

Agnieszka Grzegorczuk, Wartość historyczna źródeł narracyjnych na przykładzie opisu wyglądu miasta Siedlce w latach 1915–1939

Michał Jerzy Chromiński, Udział III Okręgu Polskiej Organizacji Wojskowej w formowaniu 22. Siedleckiego Pułku Piechoty w 1918 roku

Arkadiusz Zawadzki, Handel regionu siedleckiego w dwudziestoleciu międzywojennym

Karol Dąbrowski, Działalność Kreisgruppe Handel w Sokołowie Podlaskim w czasie II wojny światowej

Marek Fałdowski, Losy policjantów powiatu siedleckiego w niewoli radzieckiej (wrzesień 1939 – maj 1940)

Maryla Fałdowska, Likwidacja obozu w Kozielsku (wiosna 1940 roku)

Rafał Dmowski, Rola kolei na wschód od Warszawy w końcowym okresie II wojny światowej

Paweł Wołosz, Siedlce w latach 1944–1947

Włodzimierz Ważniewski, Polityka państwa radzieckiego wobec Polaków i Żydów w okresie rządów Józefa Stalina

MATERIAŁY I STUDIA

Krzysztof Gębura, Herodot – badacz innych kultur

Wiesław Charczuk, Historia dóbr ziemskich Krzesk w latach 1655–1944

Piotr Woźniak, Organy z 1760 roku w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Kłoczewie

Dorota Wereda, Zaangażowanie szlachty i magnaterii w tworzenie sanktuarium w Leśnej Podlaskiej

Dariusz Magier, Organizacja sądownictwa w Radzyniu Podlaskim w latach 1919–1931. Przyczynek do dziejów ustrojowych bialskiego okręgu sądowego

Danuta Sowińska, Edukacja i pierwsze doświadczenia zawodowe prawników siedleckich w okresie dwudziestolecia międzywojennego

Dariusz Grzegorczuk, 75. rocznica Ogólnopolskiej Konferencji Ideowo-Programowej Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej „Wici"
w Chodowie (2–11 lipca 1937 roku)

Roman Postek, Zamek w Liwie. Od ruiny do rewitalizacji

PRO MEMORIA

Tomasz Demidowicz, Prof. nzw. dr hab. Henryk Stefan Mierzwiński (1935–2011)

Ks. Bernard Błoński, Ksiądz prałat Franciszek Dudka (1932–2011)

Ks. Henryk Drozd, Ksiądz prałat dr Leon Balicki (1921–2012)

RECENZJE I OMÓWIENIA

Beate Dignas, Engelbert Winter, Rome and Persia in Late Antiquity: Neighbours and Rivals, Cambridge University Press, Cambridge 2007, pp. 347. Katarzyna Maksymiuk

Słownik biograficzny Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza, t. I, red. nauk. Arkadiusz Kołodzieczyk przy współpracy Wiesława Charczuka
i Dariusza Grzegorczuka, Siedleckie Towarzystwo Naukowe, Instytut Historii Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009, ss. 275, il. 72. Tomasz Demidowicz

Iwona Kabzińska, Między pragnieniem ideału a rzeczywistością. Polacy na Litwie, Białorusi i Ukrainie w okresie transformacji systemowej przełomu XX
i XXI stulecia, Zakład Wydawniczy Letter Quality, Warszawa 2009, ss. 228. Adam Bobryk

Bezpieczeństwo i prawa człowieka w teoriach i praktyce społecznej początków XXI wieku, red. nauk. Ryszard Rosa, Renata Matysiuk, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009, ss. 329. Anna Klim-Klimaszewska

Wiesław Charczuk, Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbuczynie (1916–2006), Urząd Gminy w Zbuczynie, Siedlce 2010, ss. 205. Jarosław Cabaj

Tomasz Dobrowolski, 500 lat łosickiego kościoła – dzieje parafii i dekanatu, Parafia Rzymskokatolicka Św. Zygmunta w Łosicach, Starostwo Powiatowe w Łosicach, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej, Łosice 2011, ss. 436. Tomasz Demidowicz

Z Chrystusem w służbie Bogu i ludziom. Księga Jubileuszowa z okazji 60. rocznicy urodzin i 30–lecia pracy naukowej Księdza Profesora Romana Krawczyka, red. Janusz Gmitruk, Anna Wielgosz, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Warszawa–Siedlce 2012, ss. 662. Ks. Jan Babik

SPRAWOZDANIA

Tomasz Tran Thahn, Sprawozdanie z wyjazdu na „Erasmus" do Viterbo we Włoszech (2 październik 2011 – 6 luty 2012 roku)

Dariusz Grzegorczuk, Sprawozdanie z Konferencji naukowej „Południowe Podlasie – dzieje, społeczeństwo, kultura", Grabianów 28 listopada 2012 roku

Dariusz Grzegorczuk, Dwadzieścia zeszytów „Szkiców Podlaskich" (1983–2012)

Dariusz Grzegorczuk