Po prawie 10 latach przerwy ponownie zaistniał cykl Siedleckich Spotkań Historycznych. W ostatni czwartek stycznia br. w budynku Wydziału Humanistycznego UPH przy ul. Żytniej 39 dr hab. Dorota Wereda z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UPH przybliżyła słuchaczom problematykę Cerkwi unickiej na Podlasiu. Prelegentka jest znaną i cenioną badaczką historii Kościołów wschodnich na obszarze Rzeczypospolitej w okresie przedrozbiorowym, autorką wartościowych rozpraw naukowych,m.in. Biskupi unickiej metropolii kijowskiej w XVIII wieku; Unicka diecezja włodzimiersko-brzeska (część brzeska) w XVIII wieku.
      Dr hab. Dorota Wereda, przedstawiając rezultaty swoich badań, skupiła się na okresie przedrozbiorowym, ukazując zarówno rozwój sieci parafialnej na terenie Podlasia, jak też przejmowanie, na skutek licznych kontaktów, wielu elementów wystroju świątyń i liturgii z obrządku łacińskiego. Szczególną uwagę zwróciła na postać beatyfikowanego rok po męczeńskiej śmierci Jozafata Kuncewicza, a zwłaszcza umieszczenie jego relikwii w klasztorze bazyliańskim w Białej Podlaskiej i wpływ tego wydarzenia na kształtowanie się tożsamości Cerkwi unickiej na Podlasiu. Wykład ilustrowany był interesującą prezentacją (zamieszczoną w zakładce "Prezentacje").
      Po prelekcji odbyła się dyskusja, w której aktywny udział wzięli uczestnicy spotkania, nie tylko zadając pytania, ale także dzieląc się własnymi refleksjami i wnioskami z grupą osób uczestniczących w wykładzie, niewątpliwie zainteresowanych podjętą tematyką.
     Mamy nadzieję, że cykl Siedleckich Spotkań Historycznych stanie się stałym elementem życia kulturalnego i naukowego Siedlec.Tadeusz Boruta    ssh29.01      Fot.: R. Dmowski, V. Machnicka


DSCF1596100 1872DSCF1605

To już 20 lat!
Uroczystości jubileuszowe
Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów


     Przy Muzeum Okręgowym (obecnie Regionalnym) 8 stycznia 1995 roku 34 osoby założyły Siedlecki Klub Kolekcjonerów, który działał także 4 lata przy Miejskim Ośrodku Kultury, a dziś jest jednym z klubów Oddziału „Podlasie" PTTK w Siedlcach. Pomysłodawcą powołania takiego klubu w Siedlcach był Wiesław Słupczyński, znany zbieracz falerystyki, umundurowania i oporządzenia Wojska Polskiego oraz autor książek o uzbrojeniu WP. Prezesem SKK od początku jest Sławomir Kordaczuk.
     Klub prowadzi bardzo bogatą działalność edukacyjną, turystyczną i wydawniczą – w tych dziedzinach wyróżnia się pośród innych gremiów zbierackich w  Polsce. W Siedlcach to jedyna organizacja mająca w swych szeregach nie tylko dorosłych, ale również młodzież i dzieci. W 2008 roku w Krośniewicach Klub został uhonorowany najwyższym trofeum w dziedzinie kolekcjonerskiej w Polsce: Honorową Nagrodą im. Jerzego Dunin-Borkowskiego, z pozłacanym pierścieniem i dewizą „PRZESZŁOŚĆ – PRZYSZŁOŚCI" nr 78.
     W niedzielę 11 stycznia 2015 roku odbyły się uroczystości jubileuszowe związane z 20. rocznicą istnienia Klubu. Część oficjalną udało się zorganizować w Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce. Natomiast drugą część, bardziej towarzyską, kontynuowano w sali audiowizualnej Muzeum Regionalnego, z poczęstunkiem przygotowanym w bibliotece tejże placówki.
     Wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali upominki w postaci kalendarzyków listkowych i rewenet okolicznościowych. Gości przywitał gospodarz placówki, zastępca dyrektora Waldemar Koperkiewicz. Następnie prezes Klubu powitał zebranych z funkcji, imienia i nazwiska. W pokazie multimedialnym „20 lat Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów. Działalność edukacyjna i turystyczna" przedstawił historię i osiągnięcia SKK. W imieniu kolekcjonerów wyraził wdzięczność i podziękowania za wieloletnią współpracę i wsparcie dla dyrekcji i pracowników Muzeum Regionalnego w Siedlcach, także dla Zarządu Oddziału „Podlasie" PTTK, dla dyrekcji Miejskiego Ośrodka Kultury. Prezes podziękował też władzom Miasta Siedlce oraz pracownikom CKiS.
     Po zakończeniu prezentacji gratulacje i życzenia przekazali ze sceny Klubowi i jego członkom: poseł na Sejm RP Krzysztof W. Borkowski, przewodniczący Rady Miasta Siedlce Henryk Niedziółka w imieniu własnym i prezydenta miasta Wojciecha Kudelskiego, dyrektor Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie Roman Postek, szef sztabu siedleckiego Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Zbigniew Piwoński, dr Emil Noiński w imieniu dyrektora Muzeum Niepodległości w Warszawie Tadeusza Skoczka, prezes Oddziału Podlaskiego w Siedlcach Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Piotr Grabowski oraz Mieczysław Kalicki, reprezentujący środowisko kolekcjonerów okolic Krzeska.
     W gronie ponad 300 osób obecnych na widowni znaleźli się między innymi ważni dla środowiska kolekcjonerskiego goście: Jan Jansen z Holandii, państwo Elżbieta (sekretarz redakcji „Gościniec PTTK") i Andrzej (wiceprezes Zarządu Głównego PTTK) Gordonowie, dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach Dariusz Napiórkowski, prezes Zarządu Oddziału „Podlasie" PTTK w Siedlcach Wojciech Chwedczuk i wiceprezes Anna Kirchner, pełnomocnik ds. turystyki prezydenta Miasta Siedlce Jerzy Chromik, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Siedlce Marek Plichta, prezes Siedleckiego Towarzystwa Naukowego prof. nzw. dr hab. Violetta Machnicka, rektor Uniwersytetu Trzeciego Wieku MOK Krystyna Paczuska, dyrektor Zespołu Szkół w Dziewulach Andrzej Wróbel, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej Stefan Szańkowski, prezes Środowiska Oddziału Partyzanckiego „Zenona" Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Tadeusz Sobieszczak „Dudek", Kazimierz Uszyński ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, prezes Mazowieckiego Towarzystwa Strzeleckiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku Sylwester Muszyński, wiceprezes Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego Igor Strojecki, dyrektor Oddziału Siedlce Stowarzyszenia Wspólnota Polska Jacek Grabiński, sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego OSP w Siedlcach dr Rafał Dmowski, prezes Stowarzyszenia Klub Seniora „Stokrotka" Zofia Zalewska, przewodniczący Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego w Garwolinie Zbigniew Węgrzynek, por. Piotr Syczuk z Jednostki Wojskowej 1230, Roman Kasprowicz ze Starostwa Łosickiego, właściciel Podlaskiego Muzeum Techniki Wojskowej i Użytkowej w Bielanach Wąsach Mariusz Murawski, redaktorzy: Katolickiego Radia Podlasie Adam Białczak, „Echa Katolickiego" Monika Lipińska i „Tygodnika Siedleckiego" Bartosz Szumowski, przedsiębiorcy, artyści oraz goście z Garwolina, Lublina, Sulejówka, Warszawy, Kotunia, Łosic, Platerowa.
     Akcentem artystycznym był koncert trzydziestoosobowego Chóru Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod kierownictwem zastępcy dyrektora MOK Krzysztofa Boruty, z akompaniamentem fortepianowym Tomasza Wojtusia. Śpiewane utwory dedykowano środowisku pasjonatów.
     Na zakończenie koncertu dyrygent wraz z dr Dorotą Szymańską w imieniu dyrekcji Miejskiego Ośrodka Kultury złożyli gratulacje i życzenia kolekcjonerom oraz kwiaty na ręce prezesa SKK.
     Następnie goście zostali zaproszeni na poczęstunek w foyer CKiS oraz na spotkanie mniej oficjalne w Muzeum Regionalnym. Kolekcjonerzy mogli tego dnia wzbogacić swoje zbiory o następnych 7 pocztówek z cyklu „Wojsko Polskie 1914-1939", wydanych z okazji jubileuszu 100 lat Legionów Polskich i 20 lat SKK.


Galeria


Sławomir Kordaczuk
Prezes Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów
Wicedyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach
Członek Zarządu Siedleckiego Towarzystwa Naukowego

 

100 1828100 1832      Raz w roku istnieje możliwość spotkania się wszystkich członków Siedleckiego Towarzystwa Naukowego podczas Walnego Zgromadzenia. Ostatnie zebranie odbyło się 10 grudnia 2014 roku w gmachu Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach przy ul. Żytniej 39. Spotkanie poprowadziła Prezes STN, prof. nzw. dr hab. Violetta Machnicka wraz z Wiceprezesem, dr. Tadeuszem Borutą.

      W zebraniu uczestniczyli między innymi przedstawiciele władz dziekańskich Wydziału Humanistycznego UPH – prof. nzw. dr hab. Stanisław Jaczyński (Dziekan), prof. dr hab. Romuald Kalinowski (Prodziekan ds. Nauki), prof. nzw. dr hab. Sławomir Sobieraj (Prodziekan ds. Kształcenia). Na sali byli obecni także pracownicy innych Wydziałów UPH, na przykład prof. dr hab. Marek Michał Żabka i dr Ryszard Kowalski z Wydziału Przyrodniczego.

      Spotkanie miało charakter sprawozdawczo-informacyjny – omówiono zarówno inicjatywy podjęte przez członków Towarzystwa w ciągu minionego roku, jak też zaprezentowano plany przewidziane do zrealizowania w kolejnych miesiącach. Zanim jednak omówiono zagadnienia szczegółowe, Prezes Towarzystwa wystąpiła z wnioskami o nadanie godności członków honorowych STN prof. dr. hab. Edwardowi Pawłowskiemu i prof. dr. hab. Piotrowi Matusakowi – inicjatorom oraz wieloletnim prezesom STN.

      Oba wnioski zostały jednogłośnie zaaprobowane przez wszystkich uczestników zebrania w głosowaniu jawnym.

      Następnie Wiceprezes dokonał prezentacji nowej strony internetowej Towarzystwa http://www.stn.uph.edu.pl, zawierającej informacje na temat publikacji STN, corocznie przyznawanej Nagrody Złotego Jacka, współorganizowanych konferencji i seminariów naukowych oraz innych ważnych przedsięwzięć Towarzystwa. Dr Tadeusz Boruta zaapelował do ogółu członków STN o aktywne włączanie się w tworzenie powstającej witryny, z uwzględnieniem wszystkich form działalności Towarzystwa.

      Wiceprezes poinformował słuchaczy o zamiarze wznowienia od roku 2015 cyklu Siedleckich Spotkań Historycznych – prelekcję styczniową wygłosi dr hab. Dorota Wereda, adiunkt z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UPH w Siedlcach.

      Na wniosek prof. dr. hab. Marka Michała Żabki i dr. Ryszarda Kowalskiego jednogłośnie powołano Sekcję Przyrodniczą.

      Zebranie zakończyła ożywiona dyskusja poświęcona modyfikacjom wydawanego przez STN rocznika „Szkice Podlaskie".

 Violetta Machnicka
     Uprzejmie Państwa informujemy, że na Walnym Zgromadzeniu Siedleckiego Towarzystwa Naukowego w dn. 10.12.2014 r. została podjęta uchwała o utworzeniu Sekcji Przyrodniczej.

     Wszystkie osoby, które chciałyby zapisać się do tej sekcji i podjąć w niej działalność uprzejmie prosimy o kontakt i wypełnienie deklaracji.

     Jest wiele powodów, dla których warto podjąć taką decyzję. Zainteresowanym osobom chętnie je przedstawimy.

     Propozycja zapisania się do Sekcji Przyrodniczej dotyczy także osób spoza środowiska akademickiego. Ważne są przyrodnicze zainteresowania i chęć statutowej pracy w Siedleckim Towarzystwie Naukowym.
Z pozdrowieniem


prof. dr hab. Marek Żabka                                                             dr Ryszard Kowalski

Katedra Zoologii                                                                             Zakład Edukacji Biologicznej i Ochrony Przyrody


Kontakt: Instytut Biologii UPU, ul. B. Prusa 12, 08-110 Siedlce,
tel. 25 6431206, 6431210, 6431380, 602688622


e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.